© Videoclub LUX 2016
PRIVACYREGLEMENT  HOOGVLIETSE VIDEOCLUB LUX  DOCUMENTBEHEER   Versie:   1 Aantal pagina’s: 7 Status: definitief Datum laatste aanpassing: 12 april 2018 Datum laatste goedkeuring:  Datum publicatie:  Eigenaar: Bestuur Hoogvlietse Videoclub Lux Beheerder: Secretaris Hoogvlietse Videoclub Lux   ALGEMEEN Het bestuur van de  Hoogvlietse Videoclub Lux hecht  veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door de Hoogvlietse Videoclub Lux worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. Hoogvlietse Videoclub Lux is verplicht  om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van betrokkenen. Dit Privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens binnen de Hoogvlietse Videoclub Lux. Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de Hoogvlietse Videoclub Lux met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen per mail naar hcvlux@gmail.com. WEBSITE De Hoogvlietse Videoclub Lux is aangesloten bij de NOVA. De Hoogvlietse Videoclub Lux deelt uit hoofde van een statutaire plicht Persoonsgegevens met ZH12 en de NOVA via de NOVA-website. Het privacyreglement van de NOVA is hierop van toepassing. De webmaster van Hoogvlietse Videoclub Lux is verantwoordelijk voor deze website. De website van Hoogvlietse Videoclub Lux is www.videoclublux.nl       2   DOEL VAN HET PRIVACYREGLEMENT Dit privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid, dat is vastgesteld door het bestuur van Hoogvlietse Videoclub Lux en beschrijft hoe Hoogvlietse Videoclub Lux omgaat met de privacy van betrokkenen. Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de Hoogvlietse Videoclub Lux. Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door de Hoogvlietse Videoclub Lux, de doeleinden van de gegevensverwerking door de Hoogvlietse Videoclub Lux, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen. Als u deze website bezoekt of Lid bent van de Hoogvlietse Videoclub Lux, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert de Hoogvlietse Videoclub Lux uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door de Hoogvlietse Videoclub Lux zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.    BEGRIPPEN In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven. -     De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG); -     Het privacyreglement: dit reglement; -     Verantwoordelijke: Hoogvlietse Videoclub Lux ;  -     Beheerder: de secretaris van de Hoogvlietse Videoclub Lux ; -     Webmaster: de webmaster van de Hoogvlietse Videoclub Lux  die de website beheert. -     Verwerker: de vereniging, die Persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de Verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Hiermee worden de ZH12 en de NOVA bedoeld, die gebruik maken van de Persoonsgegevens, die door de Hoogvlietse Videoclub Lux zijn gedeeld via de NOVA-ledenadministratie; -     Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;  -     Gebruiker: de functionaris die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen; Hiermee worden de clubsecretaris van Hoogvlietse Videoclub Lux , de regiosecretaris van ZH12 en de NOVA-secretaris bedoeld; -     Derden: personen en instanties buiten de Hoogvlietse Videoclub Lux;   -     Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;  -     Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking  tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,    3 raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);